ประกาศสหกรณ์
Date เอกสาร ไฟล์ ดาวน์โหลด อ่าน
20 มี.ค. 66
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
doc_6417b94e7c52e.jpg
13 มี.ค. 66
ประกาศปรับลด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และ ออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ฯ
doc_640f107b32b07.jpg
13 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
doc_640f0b00dd888.pdf
17 ก.พ. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
doc_63eedce019440.pdf
20 ม.ค. 66
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ยกเลิกระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์
doc_63ca4eaee2dc3.jpg
23 ธ.ค. 65
ประกาศ สอ. สธมห เรื่อง ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนให้แก่สมาชิก
doc_63a5319412880.pdf
21 ต.ค. 65
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
doc_63525edf45e95.pdf
12 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ ชุดที่ 31
doc_634694a27bc26.pdf
23 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2565
doc_632d508d91d52.pdf
14 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 และผู้ตรวจสอบกิจการ
doc_63219ea612271.pdf
15 ส.ค. 65
ประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ 2565
doc_62fa1a5b0ea16.pdf
29 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
doc_61cc29afad79a.jpg
27 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
doc_61c95088185ef.jpg
18 ธ.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน(ลูกจ้างชั่วคราว)
doc_61bddc4466124.pdf
29 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
doc_61535bf88cbcb.pdf
29 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 30
doc_61535bd61d6b2.pdf
23 ก.ค. 64
ประกาศยกเลิกเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง
doc_60fad7a9bcce8.pdf
23 ก.ค. 64
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์
doc_60fad77211ee3.pdf
23 ก.ค. 64
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก
doc_60fad72b3b484.pdf
16 มิ.ย. 64
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ(เงินปันผลและเฉลี่ยคืน) พ.ศ.2564
doc_60c9cb1f4b469.pdf

Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587

Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th