มอบเงินช่วยเหลือ สาธารณประโยชน์ สมาชิก ประสบผลกระทบจากเหตุอุบัติเหตุอัคคีภัย

รายละเอียด

ประธานสอ.สธมห. มอบตัวแทน กรรมการหน่วยสสจ.มห. นายอภิชาติ  ราชสุวรรณ และ นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม เหรัญญิก  

มอบเงินช่วยเหลือสาธารณประโยชน์กรณีสมาชิก ประสบผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย 


ภาพกิจกรรม-ภาพประกอบ

Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587

Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th